074-317600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 admission.tsu2560@gmail.com


ช่องทางการรับเข้าศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรของคณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

  • แสดงทุกวิทยาเขต
  • วิทยาเขตสงขลา
  • วิทยาเขตพัทลุง
คณะสหวิทยาการและการประกอบการ
Faculty of Multidisciplinary Sciences and Entrepreneurship
 

Location:

ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-317608,
074-317600 ต่อ 7107, 7110, 7112 

งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทรศัพท์ 074-317600 ต่อ 7488

Email:

admission.tsu2560@gmail.com

Call:

074-317600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112