074-317600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 admission.tsu2560@gmail.com

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

Last update: 2023-05-15 17:06:37


หลักสูตรที่เปิดสอน 

ปริญญาตรี

 1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ

 2) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

 3) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ

 4) บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

 5) เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


ปริญญาโท

 

 1) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ


ปริญญาเอก

 1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค่าเทอม


ปริญญาตรี

  1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ   13,500 บาท

  2) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  11,000 บาท

  3) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ 11,000 บาท

  4) บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  12,000 บาท

  5) เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  11,000 บาทช่องทางการติดต่อ  

ที่อยู่ : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

      140 หมู่ที่ 4  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 
074-317618, 074-317600 ต่อ 1811, 1805

Facebook :  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Tiktok   :  ecbatsu

Instagram : ecbatsu


คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ