074-317600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 admission.tsu2560@gmail.com

คณะศิลปกรรมศาสตร์

Last update: 2023-05-15 17:07:51


หลักสูตรที่เปิดสอน 

ระดับปริญญาตรี  จำนวน 5 หลักสูตร 

1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ศป.บ.ทัศนศิลป์)

2. หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (อบ.บ.ศิลปะการออกแบบ)

3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศป.บ.ศิลปะการแสดง)

4. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.ดุริยางคศาสตร์) มี 3 วิชาเอก ได้แก่

    1.วิชาเอกดนตรีสากล

    2.วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดนตรี

    3.วิชาเอกดนตรีไทย

5. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกศิลปศึกษา (หลักสูตรร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์)


ระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตร

1. หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสร้างสรรค์ (ดศ.ม.ดนตรีสร้างสรรค์)


เรียนจบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง 

1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ศป.บ.ทัศนศิลป์) 
  - ศิลปินอิสระ (จิตรกร ประติมากร ศิลปินภาพพิมพ์ และดิจิทัล)
  - ผู้ชำนาญการทางด้านเทคนิคศิลปะ (ช่างปั้น ช่างพิมพ์ ช่างเขียน)
  - ผู้ประกอบการด้านศิลปะ
  - นักวิชาการทางด้านศิลปะ
  - นักออกแบบทั่วไป
  - ครูศิลปะ
  - ภัณฑารักษ์
  - นักผลิตสื่อที่เกี่ยวเนื่องทางด้านศิลปะ
  - ผู้ออกแบบสร้างสรรค์งานจิตรกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  - อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 2.หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ   (อบ.บ.ศิลปะการออกแบบ)

  - นักออกแบบกราฟิก

  - นักออกแบบผลิตภัณฑ์

  - นักออกแบบบรรจุภัณฑ์

  - นักออกแบบอิสระ

  - ผู้ประกอบการธุรกิจออกแบบกราฟิก/ผลิตภัณฑ์

  - Digital Artist

  - นักออกแบบภาพประกอบ

  - Editor

  - อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   

3.หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  (ศป.บ.ศิลปะการแสดง)

  - ศิลปินนักแสดง

  - นักออกแบบทางด้านศิลปะการแสดง

  - เจ้าหน้าที่เทคนิคการแสดง (ฝ่ายกำกับเวที,ฝ่ายเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์,ฝ่ายฉาก,ฝ่ายแสงเสียง)

  - นักวิชาการ ทางด้านศิลปะการแสดงและศิลปวัฒนธรรม

  - อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


4.หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์  (ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์)

การแสดงดนตรี (Music Performance)

  - นักดนตรีอาชีพ (Professional Musician)

  - นักร้อง (Singer)

  - ศิลปินเพลง (Music Artists)

  - แบ็คอัพศิลปิน (Backup Artists)


การสร้างสรรค์และผลิตผลงานเพลง (Music Composition)

  - นักแต่งเพลง (Music Composer)

  - นักเรียบเรียงเสียงประสาน (Music Arranger)

  - โปรดิวเซอร์เพลง (Music Producer)

  - นักเรียบเรียงดนตรี (Orchestrator)

  - ผู้ควบคุมการผลิตดนตรี (Music Director)


เทคโนโลยีดนตรี (Music Technology)

  - ผู้ควบคุมระบบเสียง (Sound Engineer)

  - ผู้ควบคุมระบบบันทึกเสียง (Recording Technician)

อาชีพที่เกี่ยวข้อง

  - นักวิชาการดนตรี (Academic Tutor)

  - ผู้สอนดนตรีในโรงเรียนเอกชน (Music Teacher)

  - นักจัดรายการเพลง (Disc Jockey (DJ))

  - ธุรกิจและผู้ประกอบการ (Business Entrepreneurship)

  - นักมานุษยวิทยาการดนตรี (Ethnomusicology)

  - นักดนตรีบำบัด (Music Therapy)


ค่าเล่าเรียน

1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์   (ศป.บ.ทัศนศิลป์)   15,000 บาท

2. หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ   (อบ.บ.ศิลปะการออกแบบ)  17,000 บาท

3. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง  (ศป.บ.ศิลปะการแสดง)  15,000 บาท

4. หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์  (ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์)  15,000 บาท

ช่องทางการติดต่อ 

เว็บไซต์ : http://art.tsu.ac.th/th/ 

Facebook : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Faculty of Fine and Applied Arts TSU


คณะศิลปกรรมศาสตร์