074-317600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 admission.tsu2560@gmail.com

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

Last update: 2023-05-15 17:10:27


หลักสูตรที่เปิดสอน

- วท.บ.วิชาสัตวศาสตร์

หลักสูตรสัตวศาสตร์จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและบริการด้านปศุสัตว์โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกฎระเบียบ มาตรฐานสากล และสามารถเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการผลิตสัตว์ มีแนวทางการเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อยกระดับการผลิตสัตว์ มีทักษะที่สนับสนุนไปสู่การเป็นผู้ประกอบการด้าน สัตวศาสตร์ หรือนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทการผลิตสัตว์

ค่าเทอม

อัตราค่าเล่าเรียน 15,000 บาท/เทอม    

ติดต่อ : เพจ วท.บ.สาขาวิชาสัตวศาสตร์ : https://tcd.tsu.ac.th/as/


- วท.บ.วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ได้ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม จากผลกระทบดังกล่าว หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช จึงได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้มีศักยภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการผลิตพืชให้ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยเน้นการผลิตบุคลากรการเกษตรเน้นทางพืชศาสตร์ ให้มีศักยภาพทั้งในด้านความรู้ ด้านทักษะ และมีประสบการณ์ พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และสามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการมีทักษะบุคคลในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นกำลังทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคการเกษตรของประเทศไทย

ค่าเทอม

อัตราค่าเล่าเรียน 14,500 บาท/เทอม    

ติดต่อ : เพจ วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช :  https://tcd.tsu.ac.th/ps/


- วท.บ.วิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชุมชน

มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้ผู้เรียนนำความรู้ไปพัฒนาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชุมชนเกษตรกร ในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม สินค้าทางการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐาน ผู้ประกอบการยุคใหม่ การสร้างสินค้าตลาดเกษตรออนไลน์ กระบวนการเรียนการสอนบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน ทั้งด้านดิจิทัลเทคโนโลยี ด้านภาษา การจัดการความรู้ ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนเกษตร

ค่าเทอม

อัตราค่าเล่าเรียน 15,000 บาท/เทอม    

ติดต่อ : เพจ วท.บ.สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชุมชน : https://tcd.tsu.ac.th/ag/


เรียนจบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ?

วท.บ.วิชาสัตวศาสตร์

-  หน่วยงานเอกชน ประกอบด้วย  พนักงานบริษัทด้านการเกษตรและปศุสัตว์ สัตวบาลประจําฟาร์ม นักวิชาการอาหารสัตว์ ฝ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์  สหกรณ์การเกษตร ต่างๆ เช่น  สหกรณ์โคนม  สหกรณ์ปศุสัตว์  สหกรณ์อาหารสัตว์ ฯลฯ

-  พนักงานในภาครัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ประจําสวนสัตว์ เจ้าหน้าที่การเกษตรของธนาคาร เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ 

-  รับราชการ ประกอบด้วย นักวิจัย นักวิชาการสัตวบาล สัตวบาลประจำฟาร์ม เจ้าหน้าควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์  นักพัฒนาชุมชนและนักวิทยาศาสตร์ประจำหน่วยงานภาครัฐ  เช่น กรมปศุสัตว์  ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-  ประกอบธุรกิจส่วนตัวประกอบด้วย  เจ้าของธุรกิจอาหารสัตว์ อุปกรณ์และภัณฑ์สำหรับสัตว์  เจ้าของธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร โคเนื้อโคนม เกษตรผสมผสาน

วท.บ.วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช

-  ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรส่วนตัว ได้แก่ เจ้าของธุรกิจฟาร์มผลิตพืชรายย่อย ตัวแทนจำหน่ายปัจจัยผลิตทางการเกษตร

-  ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อส่งออก

-  ทำงานในสถานประกอบการภาคธุรกิจเอกชน ตำแหน่งงาน นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักส่งเสริม นักการตลาด นักผลิตและการตลาด นักวิเคราะห์ปัจจัยทางการเกษตร ในบริษัทผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์  บริษัทจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร  บริษัทผลิตและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร  บริษัทผลิตปุ๋ยและวัสดุบำรุงดิน  บริษัทแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บริษัทส่งออกสินค้าเกษตร

-  พนักงานในภาครัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งงาน นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักส่งเสริม นักพัฒนา สังกัดการยางแห่งประเทศไทย  หน่วยงานตามแนวพระราชดำริ โครงการหลวงฯ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

-  รับราชการ ตำแหน่งงาน นักวิชาการเกษตร นักวิจัยการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร สังกัดกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น ฯลฯ  นักวิจัย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฯลฯ  อาจารย์ ครูเกษตร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

วท.บ.วิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชุมชน

-  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเกษตร

-  ผู้ประกอบการวิสาหกิจ หรือธุรกิจส่วนตัว

-  นักสื่อสาร หรือนักประชาสัมพันธ์ด้านการเกษตร

-  ครู หรืออาจารย์  


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : https://tcd.tsu.ac.th/

Facebook  : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน