074-317600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 admission.tsu2560@gmail.com

คณะนิติศาสตร์

Last update: 2023-05-13 18:23:33


คณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)


หลักสูตรที่เปิดสอน


นิติศาสตร์บัณฑิต ภาคปกติ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีความมุ่งหมายผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้กฎหมายทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้สามารถประกอบวิชาชีพแขนงต่าง ๆ ได้ โดยการฝึกฝนให้นิสิตรู้จักใช้เหตุผล สามารถปรับบทกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริง ตลอดจนตีความกฎหมายได้ถูกต้องเป็นธรรมตามเจตนารมณ์และสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตทางกฎหมายผู้ดำรงตนอยู่ในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพมีความหนักแน่น มั่นคง มีจิตสำนึกทางสังคม มีความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนใช้ความรู้ในทางที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ

ค่าเทอม

อัตราค่าเล่าเรียน 11,500 บาท/เทอม 

   

เรียนจบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ?

-     กลุ่มอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น ปลัดอำเภอ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร นิติกรในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการกฎหมาย เป็นต้น

-     กลุ่มอาชีพในหน่วยงานภาคเอกชน เช่น นิติกรของหน่วยงานเอกชนหรือธนาคาร ที่ปรึกษาของหน่วยงานภาคธุรกิจ เป็นต้น

-     กลุ่มอาชีพอิสระ ได้แก่ ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : http://www.law.tsu.ac.th/index.php

Facebook : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

 

 


คณะนิติศาสตร์