074-317600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 admission.tsu2560@gmail.com

คณะศึกษาศาสตร์

Last update: 2023-05-15 16:58:59

คณะศึกษาศาตร์ (วิทยาเขตสงขลา)

หลักสูตรที่เปิดสอน/ค่าเทอม


หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (หลักสูตร 4 ปี)  เปิดสอนจำนวน 13  หลักสูตร  ดังนี้

1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

(เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์) และ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา/วิทยาเขตพัทลุง)

11,500 บาท

2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  วิชาเอกพลศึกษา 

(เรียนที่วิทยาเขตสงขลา/วิทยาเขตพัทลุง)

12,500 บาท

3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา 

(เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

11,500 บาท

4. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย 

(เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

11,500 บาท

5.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

(เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

12,500 บาท

6.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกศิลปศึกษา

(เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์)

13,500 บาท 

7.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

12,500 บาท

8.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกการประถมศึกษา

12,500 บาท

9.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

12,500 บาท

10.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

13,000 บาท

11.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเคมี 

(เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์) และ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา/วิทยาเขตพัทลุง) 

17,000 บาท

12.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกฟิสิกส์ 

(เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์) และ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา/วิทยาเขตพัทลุง)

17,000 บาท 

13.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกชีววิทยา 

(เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์) และ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา/วิทยาเขตพัทลุง) 

17,000 บาท

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  เปิดสอนจำนวน 1  หลักสูตร  ดังนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู


หลักสูตรระดับปริญญาโท  เปิดสอนจำนวน 8  หลักสูตร  ดังนี้

1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

2. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา

3. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

4. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา

5. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

6. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

7. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน

8. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย

(เป็นหลักสูตรที่ผลิตมหาบัณฑิตร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)


หลักสูตรระดับปริญญาเอก  เปิดสอนจำนวน  2  หลักสูตร  ดังนี้

1. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

2. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

         ที่อยู่ : อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์

        140 หมู่ 4 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

          หมายเลขโทรศัพท์ : 074-317682 หรือ 074-317600 ต่อ 3101

          Facebook  :  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
                                             
คณะศึกษาศาสตร์