074-317600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 admission.tsu2560@gmail.com

คณะสหวิทยาการและการประกอบการ

Last update: 2023-10-16 12:14:45

คณะสหวิทยาการและการประกอบการ  เป็นคณะเปิดใหม่ภายใต้การแบ่งโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยทักษิณ


คณะสหวิทยาการและการประกอบการ