074-317600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 admission.tsu2560@gmail.com

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

Last update: 2023-05-15 14:38:16


หลักสูตรที่เปิดสอน

วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร


เป็นหลักสูตรที่จะพาทุกคนไปเรียน และสนุกกับเรื่องราวของโลกวิทยาศาสตร์อาหาร ซึ่งนิสิตจะได้เรียนรู้และบูรณาการศาสตร์ของอาหาร ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปอาหาร เคมีอาหาร การควบคุมคุณภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อีกทั้งส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมสังคม และส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่มีศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่


ค่าเทอม

อัตราค่าเล่าเรียน 17,000 บาท/เทอม    

ติดต่อ : เพจ วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 

                                     

วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

หลักสูตรฯ เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศที่เปิดสอนคู่ขนานระหว่าง 2 สาระระหว่างเทคโนโลยีเครื่องสำอางและ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  โดยจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning เน้นให้นิสิตเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการสกัดสารสำคัญ ออกแบบและผลิต การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ด้วยเครื่องมือปฏิบัติการที่ทันสมัย ตลอดจนการฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้เรียนแล้วสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้


ค่าเทอม

อัตราค่าเล่าเรียน 19,000 บาท/เทอม    


ติดต่อ : เพจ วท.บ. สาขาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เรียนจบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ?

วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

-  ผู้ประกอบการด้านอาหาร

-  นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

-  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

-  นักวิจัยในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย (ทั้งภาครัฐและเอกชน)

-  นักโภชนาการ

-  นักวิทยาศาสตร์

วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

-  นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

-  นักวิชาการเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในสถาบันรัฐและเอกชน

-  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

-  ผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร         

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : https://abi.tsu.ac.th/

Facebook :  คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ