074-317600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 admission.tsu2560@gmail.com

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา

Last update: 2023-06-20 16:01:59

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม 

เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีการเน้นรายวิชาเฉพาะด้านทางการบริหารงานตำรวจ

และรายวิชาทางกระบวนการยุติธรรม เน้นภาคปฏิบัติผสมผสานกับการเรียนภาคทฤษฏี น้องๆจะได้ทักษะและเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 

หลักสูตร 4 ปี

ใช้ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 3 ปี ( 9 ภาคเรียน รวมภาคฤดูร้อน)  เน้นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ


เรียนจบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

1.  รับราชการ สายปกครองและบุคลากรทางกระบวนการยุติธรรม

2.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักพัฒนาชุมชน และ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและอื่น ๆ

3.  นักวิชาการ ครู อาจารย์เอกชน หรืออัตราจ้าง

4.  บุคลากรในภาคธุรกิจ/เอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และองค์กรพัฒนาเอกชน

2. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ 

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน  แบบเรียนจริง รู้จริง และทำจริง โดยเน้น  การฝึกภาคปฏิบัติ  ตลอดหลักสูตรในสถานประกอบการควบคู่กับการเรียน ทั้งนี้ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต เป็นหลักสูตร  4 ปี  ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 3 ปี (9 ภาคเรียน รวมภาคเรียนฤดูร้อน)

ประกอบไปด้วย 2 วิชาเอก

- วิชาเอกการจัดการการประกอบการทางสังคม

เรียนรู้สร้างสรรค์ + ลงมือทำ + นวัตกรรมสังคม = การประกอบการทางสังคมยั่งยืน 

โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และคิดนอกกรอบ เพื่อสร้างธุรกิจของตนเองที่รับผิดชอบต่อสังคม ผ่านพี่เลี้ยงมืออาชีพ (Coaching) และสถานประกอบการชั้นนำที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ อาทิเช่น บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และชุมชนที่ประสบความสำเร็จทางสังคม

- วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์

เรียน+เที่ยว = ประสบการณ์  ได้จากสถานประกอบการในความร่วมมือได้แก่  โรงแรมชั้นนำ บริษัทนำเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จะร่วมดูแลตลอดหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว อีเว้นท์ ออแกไนซ์ และการจัดการประชุม ที่สำคัญมีการเก็บเส้นทางการท่องเที่ยวทั่วประเทศเพื่อใช้ในการสอบขึ้นทะเบียนเป็นมัคคุเทศก์ ในการประกอบวิชาชีพ


เรียนจบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

-วิชาเอกการจัดการการประกอบการทางสังคม

    ผู้ประกอบการทางสังคมที่เน้นการแก้ปัญหาการพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตให้สามารถใช้แนวคิดด้านการประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถสร้างเศรษฐกิจของตนเองได้

     -  เจ้าของกิจการ ได้แก่ ผู้ประกอบการทางสังคม และ นักธุรกิจเพื่อสังคม
     
-  ภาครัฐ ได้แก่ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งนักพัฒนาธุรกิจชุมชน, นักพัฒนาสังคม, นักพัฒนาสิ่งแวดล้อม, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, นักพัฒนาลูกค้า
     
-  ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทที่ปรึกษาด้านการประเมินผลลัพท์ทางสังคม, นัก StartUp ทางสังคม, Youtuber เพื่อสังคม, นักการตลาดเพื่อสังคม, เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 

- วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์

     สอบราชการ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและอื่นในหน่วยงานราชการ)

     -  นักวิชาการ อาจารย์

     -  นำเที่ยว (มัคคุเทศก์)

     -  ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการอีเว้นท์ ผู้ประกอบการด้านการจัดงานออแกไนช์ ผู้ประกอบการธุรกิจบริการ พนักงานสายการบิน ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร


ช่องทางการติดต่อ 

ที่อยู่ : 140 ม.4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 

อาคาร 18 (อาคาร 50 ปี วศ. มศว มทษ ) ชั้น3 ห้องสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา 

โทรศัพท์ : 099-360-2374 , (+66) 74-317689

EMAIL : umdc@tsu.ac.th

ID Line รับสมัคร = tsumdc

Facebook : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา