074-317600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 admission.tsu2560@gmail.com

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Last update: 2023-05-13 18:15:39


หลักสูตรที่เปิดสอน

1. วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

(ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม กว.ไฟฟ้ากำลัง) 
เป็นการรวมของศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ งานวิจัย ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม ด้านระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม

ค่าเทอม

อัตราค่าเล่าเรียน 18,000 บาท/เทอม    

ติดต่อ : เพจ วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 


2. วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ หลักสูตรวิศวกรรมยางและพอลิเมอร์

เป็นหลักสูตรที่เน้นองค์ความรู้ด้านพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยางและพอลิเมอร์ โดยมุ่งเน้นการผสมผสานองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในตำแหน่ง “วิศวกร” ในกระบวนการผลิต วิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมทางด้านยางและพอลิเมอร์ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ค่าเทอม

อัตราค่าเล่าเรียน 18,000 บาท/เทอม    

ติดต่อ : เพจ วศ.บ. วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์ 


3. วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม กว.เครื่องกล)

หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) เป็นสาขาวิชาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และกฎทางฟิสิกส์ เพื่อนำความรู้เหล่านั้นมาทำการประดิษฐ์ ทำการผลิต และดูแลรักษาระบบเชิงกล ซึ่งถือได้ว่าวิศวกรรมเครื่องกลเป็นสาขาวิชาที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมากในด้านวิศวกรรมศาสตร์

ค่าเทอม

อัตราค่าเล่าเรียน 18,000 บาท/เทอม    

ติดต่อ : เพจ วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 


เรียนจบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ?

วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  

-  วิศวกรเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineer)

-  วิศวกรหุ่นยนต์ (Robotics Engineer)

-  วิศวกรออกแบบและระบบอัตโนมัติ (Automation System Design Engineer)

-  วิศวกรซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ (Robot Maintenance Engineer)

-  วิศวกรระบบควบคุม (Controls Engineer)

-  วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ (Quality Engineer)

-  วิศวกรฝ่ายขาย (Sale Engineer)

-  นักวิจัย (Researcher)

วศ.บ.วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์

-  วิศวกรในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิต ผลิตภัณฑ์จากยาง พอลิเมอร์ และปิโตรเคมี

-  วิศวกร นักวิจัย นักวิชาการ ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น การยางแห่งประเทศไทย

-  นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา

-  ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรม ที่ผลิต ผลิตภัณฑ์จากยาง พอลิเมอร์ และปิโตรเคมี

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 

-  วิศวกรออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบท่อประปา สุขาภิบาล ดับเพลิง ในอาคาร ฯลฯ

-  วิศวกรออกแบบและติดตั้งระบบทางเครื่องกลในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม

-  วิศวกรวางโครงการ/บริหารโครงการ

-  วิศวกรออกแบบชิ้นส่วนทางเครื่องกลและออกแบบผลิตภัณฑ์

-  วิศวกรด้านอุตสาหกรรมพลังงาน หรือ พลังงานทางเลือก

-  นักวิจัย นักฝึกอบรม อาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชน ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

-  เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลของหน่วยงานราชการหรือเอกชน

-  ผู้จัดการโรงงานที่ดูแลในเรื่องของวิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : https://engineering.tsu.ac.th/index.php

Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ


คณะวิศวกรรมศาสตร์