074-317600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 admission.tsu2560@gmail.com

คณะศึกษาศาสตร์

Last update: 2023-06-20 16:00:15


คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)


 หลักสูตรที่เปิดสอน/ค่าเทอม


หลักสูตรระดับปริญญาตรี  (หลักสูตร 4 ปี)  เปิดสอนจำนวน 9  หลักสูตร  ดังนี้

1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

(เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์) และ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา/วิทยาเขตพัทลุง)

11,500 บาท

2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  วิชาเอกพลศึกษา 

(เรียนที่วิทยาเขตสงขลา/วิทยาเขตพัทลุง)

12,500 บาท

3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา 

(เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

11,500 บาท

4. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย 

(เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

11,500 บาท

5.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

(เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

12,500 บาท

6.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกเคมี 

(เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์) และ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา/วิทยาเขตพัทลุง) 

15,000 บาท

7.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกฟิสิกส์ 

(เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์) และ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา/วิทยาเขตพัทลุง)

15,000 บาท 

8.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

15,000 บาท 

9.หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเอกคอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ

15,000 บาท  

เรียนจบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ?

กศ.บ.คณิตศาสตร์

-  ครูผู้สอนคณิตศาสตร์และบุคลากรทางการศึกษา

-  นักวิชาการด้านคณิตศาสตร์

กศ.บ.พลศึกษา

-  ครู บุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

-  นักวิชาการ

-  ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่กีฬา

-  นักวิจัย นักพัฒนาชุมชน

-  นักวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้านพลศึกษาและสุขศึกษา

-  ผู้จัดโครงการ ส่งเสริม พัฒนา และบริการทางพลศึกษาและสุขศึกษา

กศ.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี  วิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์และวิทยาการคำนวณ

-  ครู อาจารย์ วิทยากร นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน

-  นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์นวัตกรรม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

-  นักวิชาการอิสระ ผู้ให้ค าปรึกษา ผู้ประกอบการ นักพัฒนาสื่อการเรียนรู้ นักพัฒนาชุมชน  นักพัฒนาระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์ฯ)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทรศัพท์ : 074-317682 หรือ 074-317600 ต่อ 3101
แฟกซ์    : 074-317682
เว็บไซต์  : www.edu.tsu.ac.th/official/site/index.php                                                   Facebook : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณคณะศึกษาศาสตร์