074-317600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 admission.tsu2560@gmail.com

คณะนิติศาสตร์

Last update: 2023-05-15 17:07:16

คณะนิติศาสตร์ (วิทยาเขตสงขลา)


หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ภาคปกติ

2. หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ภาคสมทบ (ภาคพิเศษ) 4 ปี

    2.1 ภาคสมทบ เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ (นอกเวลาราชการ)

    2.2 ภาคสมทบ แบบ Block Course เรียนวันศุกร์ - อาทิตย์ (นอกเวลาราชการ) สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงาน

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

    1.แผน ก แบบ ก 2 ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต

    2.แบบ ข ทำการค้นคว้าอิสระซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 37 หน่วยกิต

ค่าเทอม

1. หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ภาคปกติ  11,500 บาท

2. หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ภาคสมทบ (ภาคพิเศษ) 4 ปี  

    2.1 ภาคสมทบ เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ (นอกเวลาราชการ)  14,500 บาท

    2.2 ภาคสมทบ แบบ Block Course เรียนวันศุกร์ - อาทิตย์ (นอกเวลาราชการ) สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงาน  14,500 บาท

เรียนจบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

1.กลุ่มอาชีพในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น ปลัดอำเภอ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร นิติกรในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการกฎหมาย เป็นต้น

2.กลุ่มอาชีพในหน่วยงานภาคเอกชน เช่น นิติกรของหน่วยงานเอกชนหรือธนาคาร ที่ปรึกษาของหน่วยงานภาคธุรกิจ เป็นต้น

3.กลุ่มอาชีพอิสระ ได้แก่ ทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย


ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7431-7687

Facebook : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Website : www.law.tsu.ac.th

E-mail : law@tsu.ac.th


คณะนิติศาสตร์