074-317600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 admission.tsu2560@gmail.com

ทุนการศึกษา

ภารกิจทุนการศึกษา

การดำเนินงานด้านทุนการศึกษาเป็นภารกิจในการสนับสนุนการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นิสิต เพื่อเป็นสวัสดิการในการดูแลนิสิตที่มีความต้องการปัจจัยทางการเงิน เพื่อส่งเสริมให้นิสิตสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จการศึกษา โดยมีขอบข่ายงาน ดังนี้

การจัดสรรทุนการศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท

1.1 ทุนการศึกษาแบบให้เปล่าต่อเนื่อง

หมายถึง ทุนการศึกษาที่นิสิตจะได้รับเป็นรายปี หรือรายภาคเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษาแรกที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ  ซึ่งนิสิตจะได้รับทุนการศึกษาไปจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาที่เรียนหรือขอทุนการศึกษาต่อเนื่องที่นิสิตได้รับต่อเนื่องมาจากระดับมัธยมศึกษา ได้แก่

     ทุนการศึกษาต่อเนื่องที่นิสิตได้รับต่อเนื่องมาจากระดับมัธยมศึกษา

         * ทุนในพระราชานุเคราะห์ ทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทุนการศึกษามูลนิธินักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปภัมภ์ 

     ทุนการศึกษาต่อเนื่องที่นิสิตขอรับทุนตั้งแต่ปีการศึกษาแรกที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ

         * ทุนมูลนิธิ  เช่น ทิสโก้เพื่อการกุศล  ทุนมูลนิธิทาคาฮาชิ  ทุนมูลนิธิสินปล้อง คชภักดี

         * ทุนบริษัท  เช่น ทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส  ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ 

1.2 ทุนการศึกษาแบบให้เปล่าไม่ต่อเนื่อง

หมายถึง ทุนการศึกษาของหน่วยงาน ทุนบุคคล ทุนดอกผลจากการบริจาค เป็นต้น สนับสนุนให้นิสิตโดยการจัดสรรทุนการศึกษาแบ่งเป็น 3 ประเภท

       * กรณีจ้างงาน เป็นการสนับสนุนในการจ้างงานให้แก่นิสิต ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี โดยการทำงานในระหว่างเรียนให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิตจะได้รับค่าตอบแทนเพื่อเป็นทุนการศึกษา

       * กรณีพิเศษ เป็นการสนับสนุนกรณีที่มีความจำเป็นในการช่วยเหลือทางด้านการเงินอย่างเร่งด่วน เพื่อให้นิสิตสามารถศึกษาต่อและสำเร็จการศึกษา

       * กรณีสร้างชื่อเสียง เป็นการสนับสนุนนิสิตที่มีความสามารถ สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยทักษิณ และมีความจำเป็นในการได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงิน

2. กองทุนสวัสดิการนิสิต
เป็นการจัดสวัสดิการให้การช่วยเหลือนิสิตโดยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการนิสิตเป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการนิสิตกำหนด

3. จัดหาทุน/แหล่งทุน

การจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นการหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นิสิต

4. การจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา


คุณสมบัตินิสิตผู้ขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ

2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา

3. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางวินัยนิสิต

4. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่ก่อน  ยกเว้น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา

1. ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครขอรับทุนการศึกษาทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยทักษิณ หน่วยงานฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา https://nisitsk.tsu.ac.th/  หรือทางเพจ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา

2. จัดส่งเอกสารใบสมัครขอรับทุนการศึกษาด้วยตัวเอง ณ สำนักงานหอพักปาริชาต 3  ชั้น 1  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

3. ตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะติดประกาศ ให้นิสิตทราบ หรือตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ที่ เว็บเพจ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา


แนวปฏิบัติการขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ


สรุปข้อมูลทุนการศึกษาแบบให้เปล่าต่อเนื่อง


ที่ชื่อทุนทุนละ/ปีการศึกษา
1ทุนการศึกษาในพระราชานุเคราะห์ฯ ทุนสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
50,000
2ห์  ี่ 10
55,000
3ะห์ราชเจ้าฯ 
65,200
4ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (ทุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา)
55,000
5ทุนการศึกษาร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
8,000
6ทุนการศึกษามูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระราชูปถัมภ์
8,000
7ะห์
30,000
8ทุนการศึกษามูลนิธิ เอสเอสพี ประเทศไทย จํากัด รุ่ 1 - 3
26,000
9ทุนการศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ 
40,000
10ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
10,000
11ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูน 40,000
12ทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
40,000
13 ทุนการศึกษาโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1-5 (ทุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ) 
55,000
14

ทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา (ทุนจากระทรวงการอุดมศึกษาฯ)

55,000
15ทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช
20,000
16ทุนการศึกษามูลนิธิสวัสดิการเฉลิมพระกียรติ 5 รอบ
10,000
17ทุนการศึกษามูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญกิจ
5,000
18ทุนการศึกษาทหารผ่านศึก
10,000
19ทุนรไทยพาณิชย์ 
20,000
20ทุนการศึกษามูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
20,000
21ทุนการศึกษามูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ 
30,000
22ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน (มมส.) 
9,000
23ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล 
15,000
24ทุนการศึกษาบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า 
40,000
25ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ 
5,000
26ทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช
20,000
27ทุนการศึกษาบริษัทในเครือ กรีนรีเวอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทยจำกัด) 
5,000
28าผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนใต้ (ทุนเยียวยา) 
40,000
29ทุนการศึกษามูลนิธิพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
8,000
30ทุนการศึกษามค้า
25,000
31ทุนการศึกษาโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้านสานฝันการศึกษา รุ่นที่ 2 
40,000
32ทุนการศึกษาสมาคมไต้หวันแห่งภาคใต้
5,000