074-317600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 admission.tsu2560@gmail.com

การสนับสนุนนิสิตผู้พิการ

นิสิตพิการและการสนับสนุนให้เข้าศึกษาต่อ


ข้อมูลนิสิตพิการที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ


คณะความพิการ/จำนวน

พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล  
1
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
2
พยาบาลศาสตร์
1
ศึกษาศาสตร์
23
วิทยาการสุขภาพและการกีฬา
1
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      
41
นิติศาสตร์   
1
ศิลปกรรมศาสตร์ 
2
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ    
1
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา   
11

รวม 21  คน   แบ่งเป็น วิทยาเขตสงขลา 15 คน วิทยาเขตพัทลุง 6 คน 

Tsu.Pt.Dss ศูนย์บริการนิสิตพิการมหาวิทยาลัยทักษิณ คลิก