074-317600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 admission.tsu2560@gmail.com

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

Last update: 2023-05-15 17:09:54


หลักสูตรที่เปิดสอน


- หลักสูตร ส.บ. สาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติจริงรูปแบบต่าง ๆ ในชุมชน โรงพยาบาล โรงเรียนและสถานบริการสุขภาพต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ และการทำวิจัยและนวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนางาน บัณฑิตของเราจะมีทักษะการทำงานร่วมกับชุมชนและการวิจัยที่โดดช่วยให้ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งหลักสูตรได้ออกแบบการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพที่มีระบบคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมีความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด และผู้ประกอบการที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงสังคมและเทคโนโลยี

ค่าเทอม

อัตราค่าเล่าเรียน 15,000 บาท/เทอม    


- หลักสูตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย


สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขึ้น มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรอบรู้ สู้งาน มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทย เป็นการผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองกับความต้องการของประเทศและการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ภายใต้ความพยายามในการผลักดันวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้สามารถเข้าสู่มาตรฐานสากล

ค่าเทอม

อัตราค่าเล่าเรียน 15,000 บาท/เทอม      


- หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  

เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะการเป็นนักวิเคราะห์บูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมสังคมสุขภาพ และการกีฬา ทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ค่าเทอม

อัตราค่าเล่าเรียน 15,000 บาท/เทอม      


- หลักสูตร พท.บ. การแพทย์แผนไทย

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ผลิตบัณฑิตการแพทย์แผนไทยที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะปฏิบัติด้านวิชาชีพและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้านแพทย์แผนไทย รวมถึงการมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยทั้งในภาครัฐและเอกชน นำไปสู่การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสังคมด้านการแพทย์แผนไทย การให้บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาสังคม ตลอดจนส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านภาคใต้

ค่าเทอม

อัตราค่าเล่าเรียน 17,000 บาท/เทอม    


เรียนจบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ?

หลักสูตร ส.บ. สาธารณสุขชุมชน

-  นักวิชาการสาธารณสุข (สายงานโดยตรง) ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ (หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงกลาโหม สปสช. สสส. สช.) และภาคเอกชน (โรงพยาบาลเอกชน คลินิกการแพทย์เอกชน ร้านขายยา)

-  ครู อาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย ในสถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัยต่าง ๆ

-  เจ้าหน้าที่สุขศึกษาสาธารณสุข หรือ นักสุขศึกษา เจ้าหน้าที่โภชนาการสาธารณสุข

-  นักวิจัยอิสระ โดยดำเนินงานวิจัยทางสุขภาพ ทางการแพทย์ และการพัฒนาสังคม

-  อาชีพอิสระ ในข่ายงานธุรกิจด้านสุขภาพ เช่น ธุรกิจการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย และผู้สูงอายุ

หลักสูตร วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

-  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพในสถานประกอบการ ตามที่กฎหมายกำหนด

-  นักวิชาการและนักวิจัยทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนักวิชาการสาธารณสุข ตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ

-  พนักงานของรัฐ เช่น พนักงานตรวจความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

-  การประกอบอาชีพอิสระ  เช่น ผู้ตรวจรับรองสภาพแวดล้อมในการทำงานนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม พนักงานขายเครื่องมือทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

-  นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายในภาครัฐและเอกชน เช่น สโมสรกีฬา สมาคมกีฬา เป็นต้น

-  ครูสอนออกกำลังกาย (Fitness Instructor) ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล (Personal Trainer) ในศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center) และในศูนย์กีฬาและสุขภาพ (Sport and Health Club) เป็นต้น

-  นักพัฒนาการกีฬา นักพัฒนากรชุมชน และนักวิชาการสาธารณสุข ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

-  นักวิชาการสาธารณสุขและนักวิทยาศาสตร์การกีฬา รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

-  นักวิชาการ เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ ผู้ช่วยวิจัย นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ในหน่วยงานของรัฐ เช่น การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา สมาคมกีฬาจังหวัด สังกัดการกีฬาแห่งประเทศไทย และกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา เป็นต้น

-  เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต นักวิชาการศึกษา และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ในสังกัด มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

-  พนักงานฝ่ายกีฬาและนันทนาการของโรงแรมชั้นนำ

-  ผู้ประกอบการด้านกีฬาและสุขภาพ (Sport and Health Entrepreneur) ทำงานอิสระ (Freelance) และเจ้าหน้าที่ของหน่วยธุรกิจด้านการกีฬาการออกกำลังกาย และสุขภาพ

หลักสูตร พท.บ. การแพทย์แผนไทย

-  ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยของภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการหรือผู้ดำเนินการในสถานที่ผลิต จำหน่าย นำเข้ายาแผนไทยผู้ประกอบการหรือผู้ดาเนินการคลินิกการแพทย์แผนไทย

-  ผู้ประกอบการอิสระในธุรกิจสุขภาพและความงาม, นักวิชาการสาธารณสุขผู้สอนในสถาบันการศึกษา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เพจ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา :  https://fhss.tsu.ac.th/index.php

Facebook คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา : https://www.facebook.com/hss.tsu.ptคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา