074-317600 ต่อ 7107 , 7110 , 7112 admission.tsu2560@gmail.com

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Last update: 2023-05-15 17:05:48


หลักสูตรที่เปิดสอน / ค่าเทอม

ระดับปริญญาตรี

   1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 11,500 บาท

   2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 12,500 บาท

   3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู 13,500 บาท
   4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน   13,500 บาท

   5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  12,500 บาท

   6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  11,000 บาท

   7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  12,000 บาท

   8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน  10,000 บาท

   9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  12,000 บาท

   10. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารการตลาดและสื่อดิจิทัล 13,000 บาท

   11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์  13,000 บาท

   12. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  15,000 บาท

   13. หลักสูตรสองปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  และศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 16,500 บาท

ระดับปริญญาโท

   1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและและวรรณกรรมไทยประยุกต์

   2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา

ระดับปริญญาเอก

   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา


เรียนจบแล้วประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

   1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

        นักวิชาการ นักวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย นักประชาสัมพันธ์ ผู้ประกาศ ผู้สื่อข่าว นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ พิธีกร งานเกี่ยวกับหนังสือ ทั้งหนังสือเล่มและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เช่น นักเขียน บรรณาธิการ ประจำกองบรรณาธิการ พิสูจน์อักษร เป็นต้น

   2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

       งานโรงแรม มัคคุเทศก์ สายการบิน นักแปล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการ เจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ นักเขียน เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร นักข่าว งานด้านธุรกิจนำเข้าและส่งออก ประกอบการธุรกิจ งานด้านการสื่อสารระหว่างประเทศทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน งานอิสระอื่น ๆ เป็นต้น

   3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู

       นักวิชาการด้านภาษามลายูในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ล่าม นักแปล พนักงานบริการ (ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม) พนักงานบริษัท บุคลากรในสถานศึกษา อาชีพอิสระ (ผู้ประกอบการ) เป็นต้น

   4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

        นักวิชาการด้านภาษาจีนในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ล่าม นักแปล พนักงานบริการ พนักงานบริษัท บุคลากรในสถานศึกษา อาชีพอิสระ เป็นต้น 

   5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

       มัคคุเทศก์ ล่าม นักแปล พนักงานบริการ พนักงานบริษัท บุคลากรทางการศึกษา อาชีพอิสระที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร อาชีพอิสระ เป็นต้น

   6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

      ผู้สอนด้านประวัติศาสตร์ นักวิชาการวัฒนธรรม นักจัดการวัฒนธรรม นักจดหมายเหตุ ภัณฑารักษ์ นักวิจัยประจำพิพิธภัณฑ์ นักเขียนบทสารคดี นักเขียนเข่าว นักเขียนอิสระ มัคคุเทศก์ นักเขียนคู่มือการนำเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ข้าราชการในกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น 

   7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

     ผู้บริหาร นักทรัพยากรบุคคลทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน (HR Officer) นักจัดการงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล พนักงานสรรหาว่าจ้างและบริหารอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ผู้ประกอบการ เป็นต้น

   8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน

       นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักพัฒนาสังคม นักพัฒนาองค์กรเอกชน นักประกอบการวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่กิจการสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่กิจการเพื่อสังคม ผู้ประกอบการชุมชน เป็นต้น

   9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

      บรรณารักษ์ อาจารย์ นักวิชาการ นักจัดการสารสนเทศดิจิทัล นักเอกสารสนเทศและจดหมายเหตุ ผู้พัฒนาและบริหารระบบเว็บไซต์ ผู้ตรวจสอบเนื้อหาออนไลน์ บรรณาธิการออนไลน์ นักพัฒนาระบบห้องสมุด ผู้พัฒนาสื่อดิจิทัล บุคลากรที่ให้คำปรึกษาด้านสารสนเทศภาครัฐและเอกชน อาชีพอิสระ เป็นต้น 

   10. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

         ผู้ประกาศข่าว พิธีกร นักจัดรายการโทรทัศน์ ผู้กำกับรายการ ผู้กำกับภาพยนตร์ นักข่าว นักเขียนบท ช่างภาพ ผู้ตัดต่อ ผู้ออกแบบฉาก ผู้จัดเสียงและแสง นักจัดรายการวิทยุ ผู้เขียนบทรายการวิทยุ นักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารองค์กร นักโฆษณา นักการตลาด ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณา นักข่าว บรรณาธิการ เป็นต้น

   11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์

         นักภูมิสารสนเทศ นักภูมิศาสตร์ นักวิจัย นักวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรณี กรมประมง กรมโยธาธิการและผังเมือง ครูผู้ช่วย เป็นต้น

   12. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

        องค์การภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น เจ้าหน้าที่ทางด้านการปกครอง อาจารย์ นักวิชาการศึกษา องค์การภาคเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่นโยบายและการวางแผน และเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์การอิสระ เช่น เจ้าพนักงานในหน่วยงานขององค์การอิสระ องค์การมหาชน และองค์การ ไม่แสวงหากำไร

   13. หลักสูตรสองปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

        แอร์โฮสเตส ล่าม เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ นักเขียน เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร นักข่าว งานด้านธุรกิจนำเข้าและส่งออก ประกอบการธุรกิจ งานด้านการสื่อสารระหว่างประเทศทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาชีพอิสระอื่น ๆ เป็นต้น


 ช่องทางการติดต่อ

    ที่อยู่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ                                                                                                      เลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวนิช  ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000

    หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7431-7605, 0-7431-7600 ต่อ 1111
    หมายเลขโทรสาร : 0-7431-7606

    เว็บไซต์ : https://huso.tsu.ac.th/

    Facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์